UAE Visa Application Centre

Thailand

1
เริ่มต้น
2
รายละเอียดผู้สมัคร (หนังสือเดินทาง)
3
รายละเอียดผู้สมัคร (ส่วนบุคคล)
4
การเดินทางและการขอวีซ่า
5
เอกสาร
6
การชำระเงิน
เริ่มต้นขั้นตอนการสมัครได้อย่างไร?

"วิธีการที่ง่ายที่สุดในการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ คือการสมัครออนไลน์ โดยสิ่งที่ท่านต้องทำ คือ"


 • กรอกแบบเรียบง่ายแบบฟอร์มใบสมัครด้วยตนเองอธิบาย
 • ตนเอง ทำการสแกนสำเนาเอกสารที่จำเป็นให้พร้อม
 • อัพโหลดเอกสารดังกล่าว และทำการ
 • Pay the corresponding Visa fee online through our secure link

 • แค่นั้นแหละ.

  "พวกเราจะทำการยืนยันทางอีเมล์ เมื่อเราได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อย หลังจากได้รับ การติดต่อจากกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ พวกเราจะส่งอีเมล์ที่แสดงผลของการขอวีซ่าไปให้ทัน โดยผู้สมัครที่ขอวีซ่าผ่าน จะได้รับวีซ่าทางอีเมล์ด้วยเช่นกัน"

  ข้อสัญญา และเงื่อนไข
  • "ทีที เซอร์วิซ กำลังให้บริการนี้กับแขกของสายการบินเอทิฮัด ทีที เซอร์วิซ โดยนัยนี้ขอ ประกาศว่า พวกเขาไม่มีบทบาทในการกำหนดกระบวนการวีซ่าแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์เท่านั้น ดังนั้น ทีที เซอร์วิซ หรือสายการบินเอทิฮัด จะไม่รับผิดชอบในกระบวนการที่ล่าช้า หรือการปฏิเสธการออกวีซ่าให้".

  • "การให้บริการนี้เปิดสำหรับแขกผู้มาเยือนที่เข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และเดินทาง กับสายการบินเอทิฮัด และมีสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขที่ประกาศโดยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ".

  • "การออก และการอนุมัติวีซ่า ถูกกำหนดโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์แต่ เพียงผู้เดียว และควบคุมตามกฏ และข้อบังคับของรัฐบาล ที่อาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลา สายการบินเอทิฮัดจะสนับสนุนใบสมัครของแขกผู้มาเยือน ที่มีสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น".

  • การให้บริการในการสมัครขอวีซ่าผ่านศูนย์วีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เปิดให้บริการสำหรับแขกของสายการบินเอทิฮัดที่เดินทางจากประเทศไทย และถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น.

  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าไม่สามารถคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม.

  • นโยบายการคืนเงินของแอพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์::

   การประยุกต์ใช้กับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สนองความต้องการบังคับหรือเกณฑ์ (อายุสัญชาติ ฯลฯ ) จะได้รับเงินคืนหลังจากหักค่าธรรมเนียมในการบริหารงานของ AED 70 หรือเทียบเท่า USD ต่อการประยุกต์ใช้.

  • " แขกผู้มาเยือนที่ปรารถนาจะรับการสนับสนุนสำหรับด้านวีซ่า โดยสายการบินเอทิฮัดนั้น ต้องถือตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่หมดอายุที่แสดงว่าต้องแวะเข้า อาบู ดาบี และออกจากอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป โดยต้องออกให้ และสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด ทีที เซอร์วิซจะไม่รับผิดชอบสำหรับแขกผู้มาเยือนที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากการปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่อง การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้า และสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของทีที เซอร์วิซ ทั้งนี้ สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ที่เดินทางโดยไม่ได้ทำการสื่อสารกับพวกเราก่อน".

  • แขกผู้มาเยือนจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าตามความจริง และยื่นพร้อมกับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่า หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารที่จำเป็นที่ระบุในแบบฟอร์มการขอวีซ่า แขกผู้มาเยือนต้องถือเอกสารท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุ และตรงตามความต้องการของรัฐบาล และกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์.

  • "การตัดสินใจในการอนุมัติ หรือปฏิเสธการออกวีซ่า อยู่ในดุลพินิจของกองตรวจ คนเข้าเมืองเพียงเท่านั้น และถือเป็นที่สุด ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่าให้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินคืน โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่อาจได้รับจากกระบวนการดำเนินการด้านวีซ่า ที่ถูกขัดขวาง ทำให้ล่าช้า ถูกจำกัด หรือแทรกแซงด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และสายการบินเอทิฮัด และทีที เซอร์วิซจะยกเลิกข้อผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทั้งหมด".

  • การออกวีซ่าให้ หรือการอนุมัติใบสมัครขอวีซ่า ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าแขกผู้มาเยือนมีสิทธิ์ในการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การเข้าประเทศจะอยู่ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยรัฐบาล สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในตัวแขกผู้มาเยือนไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม.

  • สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่แขกผู้มาเยือนอาจประสบ ที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการทางวีซ่า หรือการรับวีซ่า.

  • "วีซ่ามีอายุตามกฏ และข้อบังคับของรัฐบาลประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอาจมีการ แก้ไขอยู่ตลอดเวลา วีซ่าต้องถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้".

  • "สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิก โดยข้อบังคับของรัฐบาล ที่อาจส่งผลให้แขกผู้มาเยือนไม่สามารถเดินทาง หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ได้".

  • แขกผู้มาเยือนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึง การตรวจสอบโดยตำรวจ ประกันสุขภาพ อื่น.

  • สายการบินเอทิฮัด และทีที เซอร์วิซ จะรับผิดชอบในเรื่องมาตรการทั้งหมด เพื่อทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่แขกผู้มาเยือนได้ให้ในแบบฟอร์มใบสมัครนั้นเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม สายการบินเอทิฮัด หรือทีทีเอส จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาตใดๆ ก็ตาม.

  • ข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกควบคุม และตีความตามกฏหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การเรียกร้อง หรือโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับบริการ ที่จัดหาให้โดย ทีที เซอร์วิซ สำหรับแขกผู้มาเยือน เป็นไปตามอำนาจในการตัดสินคดีเฉพาะของศาลในอินเดีย.

  • สายการบินเอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิช มีสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องติดประกาศ หรือรับผิดชอบใดๆ และแขกผู้มาเยือนทั้งหมดที่ใช้ประโยชน์บริการนี้ จะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขเดียวกัน.

  • "แขกผู้มาเยือนได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า พวกเขาได้อ่าน และเข้าใจข้อสัญญา และเงื่อนไข และพวกเขายินยอมทำตามทุกประการ".

  • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น ไม่รับหนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือ.

  • "ทีที เซอร์วิซ/อีวาย โดยนัยนี้ได้ประกาศว่า ข้อมูลของผู้สมัครที่ถูกเก็บโดยพวกเรา จะถูก ใช้ในตามจุดประสงค์ที่ต้องการเท่านั้น และจะไม่ถูกแบ่งปันให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต"
  • ตามประสบการณ์ของเราการใช้งานสำหรับด้านล่างเชื้อชาติรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของการปฏิเสธด้วยเหตุนี้เราจะไม่ได้รับการส่งเสริมให้ผู้เข้าพักได้จากรายชื่อประเทศที่กล่าวถึงการยื่นขอวีซ่าภายใต้การสนับสนุนของสายการบินเอทิฮัด ข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะนำไปใช้สำหรับการใช้งานทั้งหมดรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงสำหรับการปฏิเสธประเทศรายการ.

   รายชื่อประเทศ: อัฟกานิสถาน, อิรัก, ลิเบีย, ปาเลสไตน์, โซมาเลีย, ซีเรียเยเมน.

   สายการบินเอทิฮัด / บริการ TT จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในการขอวีซ่าถ้าบุคคลทั่วไปไม่ได้กลับมาให้เราภายใน 24Hours ที่ได้รับสำเนาวีซ่า

  • สายการบินเอทิฮัด / บริการ TT จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างในการขอวีซ่าถ้าบุคคลทั่วไปไม่ได้กลับมาให้เราภายใน 24Hours ที่ได้รับสำเนาวีซ่า.


  Help
  ยกเลิก - ข้าพเจ้าไม่ยอมรับ
  ดำเนินการ - ข้าพเจ้ายอมรับ