UAE Visa Application Centre

Thailand
กรุณาติดต่อ


ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริษัททีที เอวิเอชั่น จำกัด
140/17-19 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 11
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรฯ: 0 2235 8280-2
โทรสาร: 0 2231 6488
อีเมลล์: uaevisa@waa.co.th

เวลาทำการ:
เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เวลายื่นเอกสาร 08.30 – 15.00 น.
ระยะเวลาในการได้รับการอนุมัติวีซ่า 5 วัน*

*การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมตรวจคนเข้าเมือง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์