UAE Visa Application Centre

Thailand

การปฏิเสธความเสียหาย

 • "ทีที เซอร์วิซ กำลังให้บริการนี้กับแขกของสายการบินเอทิฮัด ทีที เซอร์วิซ โดยนัยนี้ขอ ประกาศว่า พวกเขาไม่มีบทบาทในการกำหนดกระบวนการวีซ่าแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์เท่านั้น ดังนั้น ทีที เซอร์วิซ หรือสายการบินเอทิฮัด จะไม่รับผิดชอบในกระบวนการที่ล่าช้า หรือการปฏิเสธการออกวีซ่าให้"

 • "การให้บริการนี้ เปิดสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่เข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เรสต์ และเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด และต้องมีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ประกาศ โดยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ณ ช่วงเวลานั้น"

 • การออก และการอนุมัติวีซ่า ถูกกำหนดโดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์แต่เพียงผู้เดียว และควบคุมตามกฏ และข้อบังคับของรัฐบาล ที่อาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลา สายการบินเอทิฮัดจะสนับสนุนใบสมัครของแขกผู้มาเยือน ที่มีสิทธิ์ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น

 • "การบริการของการสมัครผ่านศูนย์วีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เปิดให้สำ หรับลูกค้าของสายการบินเอทิฮัดที่เดินทางจากประเทศไทย และถือหนังสือเดินทางไทย"

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ไม่สามารถคืนได้ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม .

 • นโยบายการคืนเงินของแอพลิเคชันที่ไม่สมบูรณ์:

  การประยุกต์ใช้กับเอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สนองความต้องการบังคับหรือเกณฑ์ (อายุสัญชาติ ฯลฯ ) จะได้รับเงินคืนหลังจากหักค่าธรรมเนียมในการบริหารงานของ AED 70 หรือเทียบเท่า USD ต่อการประยุกต์ใช้

 • " แขกผู้มาเยือนที่ปรารถนาจะรับการสนับสนุนสำหรับด้านวีซ่า โดยสายการบินเอทิฮัดนั้น ต้องถือตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่หมดอายุที่แสดงว่าต้องแวะเข้า อาบู ดาบี และออกจากอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป โดยต้องออกให้ และสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางกับสายการบินเอทิฮัด ทีที เซอร์วิซจะไม่รับผิดชอบสำหรับแขกผู้มาเยือนที่ไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากการปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่อง การยกเลิกเที่ยวบิน ความล่าช้า และสาเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของทีที เซอร์วิซ ทั้งนี้ สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ที่เดินทางโดยไม่ได้ทำการสื่อสารกับพวกเราก่อน"

 • แขกผู้มาเยือนจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มวีซ่าตามความจริง และยื่นพร้อมกับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าตามประเภทของวีซ่า หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารที่จำเป็นที่ระบุในแบบฟอร์มการขอวีซ่า แขกผู้มาเยือนต้องถือเอกสารท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุ และตรงตามความต้องการของรัฐบาล และกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

 • "การตัดสินใจในการอนุมัติ หรือปฏิเสธการออกวีซ่า อยู่ในดุลพินิจของกองตรวจ คนเข้าเมืองเพียงเท่านั้น และถือเป็นที่สุด ในกรณีที่มีการปฏิเสธการออกวีซ่า ผู้สมัครจะไม่ได้รับเงินคืน โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่อาจได้รับจากกระบวนการดำเนินการด้านวีซ่า ที่ถูกขัดขวาง ทำให้ล่าช้า ถูกจำกัด หรือแทรกแซงด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และสายการบินเอทิฮัด และทีที เซอร์วิซจะยกเลิกข้อผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นทั้งหมด"

 • การออกวีซ่าให้ หรือการอนุมัติใบสมัครขอวีซ่า ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าแขกผู้มาเยือนมีสิทธิ์ในการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ การเข้าประเทศจะอยู่ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ โดยรัฐบาล สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบในตัวแขกผู้มาเยือนไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

 • "สายการบินเอทิฮัด หรือทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย หรือ ความเสียหายใดๆ ซึ่งแขกผู้มาเยือนอาจประสบ ที่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการวีซ่า หรือการรับวีซ่า โดยวีซ่าจะมีอายุตามที่รัฐบาลของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ออกให้ตามกฏ และข้อบังคับ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วีซ่า ต้องถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สายการบินเอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิซ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกกฏ ข้อบังคับของรัฐบาล ที่อาจทำให้แขกผู้มาเยือนไม่สามารถเดินทาง หรือเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์"

 • "แขกผู้มาเยือนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เพื่อทำให้แน่ใจว่า พวกเขาได้ ปฏิบัติตามความต้องการของรัฐบาลอินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจรวมถึง การตรวจสอบโดยตำรวจ ประกันสุขภาพ อื่นๆ"

 • สายการบินเอทิฮัด และทีที เซอร์วิซ จะรับผิดชอบในเรื่องมาตรการทั้งหมด เพื่อทำให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่แขกผู้มาเยือนได้ให้ในแบบฟอร์มใบสมัครนั้นเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม สายการบินเอทิฮัด หรือทีทีเอส จะไม่รับผิดชอบสำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาตใดๆ ก็ตาม .

 • ข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ จะถูกควบคุม และตีความตามกฏหมายของอินเดีย การเรียกร้อง หรือโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับบริการ ที่จัดหาให้โดย ทีที เซอร์วิซ สำหรับแขกผู้มาเยือน เป็นไปตามอำนาจในการตัดสินคดีเฉพาะของศาลในอินเดีย .

 • สายการบินเอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิช มีสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อบังคับ และเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องติดประกาศ หรือรับผิดชอบใดๆ และแขกผู้มาเยือนทั้งหมดที่ใช้ประโยชน์บริการนี้ จะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขเดียวกัน .

 • "แขกผู้มาเยือนได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า พวกเขาได้อ่าน และเข้าใจข้อสัญญา และเงื่อนไข และพวกเขายินยอมทำตามทุกประการ" .

 • "วีซ่าที่ถูกดำเนินการแล้วจะถูกส่งถึงท่านทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์สกุล JPEG หรือ PDF ในไฟล์ที่แนบมาด้วย" .

 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ประจำตัวของท่าน .

 • After receiving your visa, you must print your visa for boarding the airplane and collect your original visa at Abu Dhabi airport “visa delivery” unit.

 • แขกผู้มาเยือนถูกร้องขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของวีซ่าของท่าน และในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที .

 • "แขกผู้มาเยือนถูกแนะนำให้ตรวจสอบบันทึกที่ถูกพิมพ์ลงบนวีซ่าของท่านอย่าง รอบคอบ สำหรับอายุของการอนุญาต และระยะเวลาในการพำนักอาศัย" .

 • "วีซ่าประเภท 96 ชั่วโมง หรือ 14 วัน มีอายุเพียงแค่ 14 วัน นับจากวันที่ออกให้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบอายุของวีซ่าของท่าน ท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าอาบู ดาบี ก่อนวีซ่าของท่านหมดอายุ"

 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น ไม่รับหนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือ .

 • บริการทีทีเอส/อีวาย โดยนัยนี้ขอประกาศว่า ข้อมูลของผู้สมัครที่ถูกเก็บรวบรวมโดยพวกเรา จะถูกใช้สำหรับจุดประสงค์เฉพาะเท่านั้น และมันจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่ไม่ได้รับอำนาจ

 • ตามประสบการณ์ของเราการใช้งานสำหรับด้านล่างเชื้อชาติรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงของการปฏิเสธด้วยเหตุนี้เราจะไม่ได้รับการส่งเสริมให้ผู้เข้าพักได้จากรายชื่อประเทศที่กล่าวถึงการยื่นขอวีซ่าภายใต้การสนับสนุนของสายการบินเอทิฮัด ข้อตกลงและเงื่อนไขที่จะนำไปใช้สำหรับการใช้งานทั้งหมดรวมทั้งมีความเสี่ยงสูงสำหรับการปฏิเสธประเทศรายการ .

  รายชื่อประเทศ: อัฟกานิสถาน, อิรัก, ลิเบีย, ปาเลสไตน์, โซมาเลีย, ซีเรียเยเมน