UAE Visa Application Centre

Thailand

การปฏิเสธความเสียหาย

 • ทีที เซอร์วิส คือ การเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารของสายการบิน เอทิฮัด พวกเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครวีซ่า เป็นสิทธิ์ของรัฐบาล ยูเออี / กองตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ทั้ง ทีที เซอร์วิส หรือ สายการบิน เอทิฮัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการล่าช้าของขั้นตอน หรือการปฏิเสธทุกการสมัครวีซ่า.
 • การให้บริการนี้เปิดให้บริการเพื่อคนไทยที่ต้องเดินทางไป ยูเออี โดยสายการบิน เอทิฮัด และยอมรับในการจำกัดสิทธิ์ที่ประกาศโดยยูเออี.
 • การอนุมัติวีซ่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ยูเออี และขึ้นอยู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละช่วงเวลานั้นๆ สายการบิน เอทิฮัด จะช่วยเหลือผู้สมัครในข้อที่ผู้สมัครมีสิทธิ์ในข้อตกลง .
 • การอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าผ่านศูนย์รับเรื่องวีซ่า ยูเออี เปิดเฉพาะผู้โดยสารของสายการบิน เอทิฮัด ที่มาจากประเทศไทย และถือหนังสือเดินทางประเทศไทย.
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ.
 • ผู้สมัครขอวีซ่าโดยสายการบิน เอทิฮัด ต้องถือบัตรโดยสารที่ยังสามารถใช้เดินทางเข้าและออกจาก อาบู ดาบี ได้โดยสายการบิน เอทิฮัด และจองการเดินทางโดยสายการบิน เอทิฮัด ทีที เซอร์วิส จะไม่รับผิดชอบใดๆที่ทำให้ผู้สมัครไม่สามารถเดินทางได้ที่เกิดขึ้นจากการโดนปฏิเสธให้ขึ้นเครื่อง , ยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้า หรือเหตุผลใดๆ หรือนอกเหนือภายใต้การควบคุมของ ทีที เซอร์วิส. สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันเดินทางที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดต่อของเรา.
 • ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครวีซ่าและยื่นพร้อมกับค่าธรรมเนียมในการสมัครขอวีซ่า, หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารที่จำเป็น ที่มีการระบุในใบสมัครวีซ่า ผู้สมัครต้องถือเอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และปฏิบัติตามการร้องขอจากรัฐบาล ยูเออี หรือกองตรวจคนเข้าเมือง.
 • การพิจารณาที่จะอนุมัติวีซ่าหรืปฏิเสธวีซ่านั้น เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง และเป็นคนสุดท้ายมีอำนาจในการตัดสินใจ ในกรณีที่การปฏิเสธการขอวีซ่าผู้สมัคร ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อ เช่น ไม่ได้รับการติดต่อ, ไม่ได้รับค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน และไม่มีเหตุผลในการให้วีซ่า เป็นการเข้าใจได้ว่าเมื่อใดที่กระบวนการยื่นขอวีซ่าถูกปกป้อง, ล่าช้า, จำกัด หรือแทรกแซง ไม่ว่ากรณีใดๆโดยกองตรวจคนเข้าเมือง ยูเออี ที่จะกระทำได้กับใบสมัครของผู้ยื่นขอวีซ่า ดังนั้น สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆต่อผู้สมัครในการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุใดๆ และสายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส จะไม่เรียกเก็บค่าภาระผูกพันใดๆ.
 • ในการออกวีซ่าหรือการอนุมัติในการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัครนั้น จะไม่รับประกันในการเข้า ยูเออี การเข้าประเทศนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน ในกรณีที่มีการปฏิเสธในการเข้าประเทศยูเออีโดยรัฐบาล, สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส จะไม่รับผิดชอบต่อผู้สมัครในลักษณะใดๆ.
 • สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครจากการล่าช้าในกระบวนการหรือการได้รับวีซ่า.
 • วีซ่าที่ออกให้นั้นจะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละรัฐบาลของยูเออี ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งวีซ่าสามารถใช้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้.
 • สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส จะรับผิดชอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกฎของรัฐบาลที่จะมีผลต่อการเดินทาง หรือการเข้ายูเออี.
 • ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียว เมื่อรัฐบาลไทยและรัฐบาลยูเออี ร้องขอสำหรับการเดินทาง รวมถึงประวัติอาชญากรรม, ประกันสุขภาพ และอื่นๆ.
 • สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครเป็นความลับ และไม่มีใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม.
 • ข้อตกลงนี้ได้ทำขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เมื่อมีการฟ้องร้องหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของ ทีที เซอร์วิส ต่อผู้สมัคร จะอยู่ภายใต้อำนาจของศาลในประเทศไทย.
 • สายการบิน เอทิฮัด หรือ ทีที เซอร์วิส ขอสงวนสิทธิ์สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือบอกกล่าว และผู้สมัครต้องปฏิบัติตาม
 • ผู้สมัครต้องแจ้งให้ทราบว่าได้อ่านและเข้าใจในข้อตกลง และเงื่อนไข และปฏิบัติตาม.
 • ทีที เซอร์วิส / สายการบิน เอทิฮัด ขอแจ้งว่าข้อมูลของผู้สมัครที่เราเก็บรวบรวมไว้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจงไว้เท่านั้น และจะไม่สามารถให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต