UAE Visa Application Centre

Thailand

เอกสารประกอบการขอวีซ


Tourist Visa
Transit Visa
Service Visa
Long Term Visit Visa

Tourist Visa

Mandatory Requirements:

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport Copies):

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีและสถานที่เกิด วันที่ออกและวันหมดอายุหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำเนาหลักฐานการเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด (confirmed Etihad Airways PNR)

หนังสือรับรองจากนายจ้า (Letter from the Employer):

 • หนังสือรับรองจากนายจ้างระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน และอายุการทำงาน

หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Letter):

 • หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของท่าน และความสามารถในการเดินทางเมื่ออยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำเนาบัตรเครดิต (Credit Card Copy):

 • Please attach photocopy of the major reputed credit card confirming the Credit Card number and the Expiry date.

รูปถ่าย (Passport Size Photograph):

 • รูปถ่ายสีขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป พื้นหลังในรูปถ่ายของท่านต้องเป็นพื้นสีอ่อนหรือสีขาวเท่านั้น หากท่านส่งใบสมัครโดยไปรษณีย์ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านหลังรูปถ่าย

หลักฐานของผู้เดินทางร่วม (Dependants of the Application):

 • ผู้เดินทางร่วมหมายถึงคู่สมรส เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อ-แม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี เอกสารรับรองความสัมพันธ์ต้องแนบกับการยื่นขอวีซ่าของผู้เดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee):

การชำระค่าธรรมเนียม (Bank Advice):

ชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช๊ค กรณีโอนเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินระบุหมายเลขหนังสือเดินทางในการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าด้วย กรุณาแยกการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละหนังสือเดินทาง
ชื่อบัญชี: บริษัท ทีที เอวิเอชั่น
จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สยามสแควร์
เลขที่บัญชี: 152-3-11692-7
ประเภท: กระแสรายวัน

หลักฐานที่พักขณะเดินทาง (Hotel Booking):

 • หลักฐานยืนยันจากโรงแรมสำหรับการยื่นขอวีซ่าชนิด 96 ชั่วโมง เราสามารถช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับท่านได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลักฐานยืนยันการเดินทาง (Proof of Travel):

 • กรุณาแนบสำเนาวีซ่าที่ท่านได้รับจากการเดินทางภายใน 5 เดือนที่ผ่านมา หรือสำเนาวีซ่าที่ยังมีผลอยู่สำหรับประเทศดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพอาณาจักร ประเทศในกลุ่ม Schengen สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา

หมายเหตุ

 • สายการบินเอทิฮัด อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์


 • สายการบินเอทิฮัด ไม่รับอุปถัมภ์ให้กับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน


 • กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน ในกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

Tourist Visa
 • วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตกหรือตะวันออก สาธารณรัฐตุรกี สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐโปแลนด์ ยูเครน สาธารณรัฐแอลแบเนีย สหพันธรัฐรัซเซีย สาธารณรัฐเฮเลนิค (กรีซ) สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐคิวบา ดินแดนอาณานิคมอังกฤษ-เบอร์มิวดา เบลีซ สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา เฟรนช์เกียนา มาร์ตินีก แอนติกาและบาร์บูดา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ คิงสตัน Palao other non-defined American nationalities ประเทศไทย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมอลตา และสาธารณรัฐไซปรัส


 • วีซ่าท่องเที่ยวสำหรับพำนักได้ 30 วัน และสามารถต่อวีซ่าออกไปได้อีก 40 วัน (ไม่สามารถขยายด้วยการยื่นแบบ E-Visa โดยผู้ร้องขอจะต้องยื่นต่อวีซ่าด้วยตัวเองโดยติดต่อที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง) ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว จะต้องแนบเอกสารยืนยันที่พักจากโรงแรมและบริษัททัวร์ที่นำนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ


 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีการดำเนินการไว้เตรียมพร้อมก่อนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

Transit Visa

Mandatory Requirements:

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport Copies):

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีและสถานที่เกิด วันที่ออกและวันหมดอายุหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำเนาหลักฐานการเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด (confirmed Etihad Airways PNR)

หนังสือรับรองจากนายจ้า (Letter from the Employer):

 • หนังสือรับรองจากนายจ้างระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน และอายุการทำงาน

หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Letter):

 • หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของท่าน และความสามารถในการเดินทางเมื่ออยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำเนาบัตรเครดิต (Credit Card Copy):

 • Please attach photocopy of the major reputed credit card confirming the Credit Card number and the Expiry date.

รูปถ่าย (Passport Size Photograph):

 • รูปถ่ายสีขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป พื้นหลังในรูปถ่ายของท่านต้องเป็นพื้นสีอ่อนหรือสีขาวเท่านั้น หากท่านส่งใบสมัครโดยไปรษณีย์ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านหลังรูปถ่าย

หลักฐานของผู้เดินทางร่วม (Dependants of the Application):

 • ผู้เดินทางร่วมหมายถึงคู่สมรส เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อ-แม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี เอกสารรับรองความสัมพันธ์ต้องแนบกับการยื่นขอวีซ่าของผู้เดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee):

การชำระค่าธรรมเนียม (Bank Advice):

ชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช๊ค กรณีโอนเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินระบุหมายเลขหนังสือเดินทางในการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าด้วย กรุณาแยกการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละหนังสือเดินทาง
ชื่อบัญชี: บริษัท ทีที เอวิเอชั่น
จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สยามสแควร์
เลขที่บัญชี: 152-3-11692-7
ประเภท: กระแสรายวัน

หลักฐานที่พักขณะเดินทาง (Hotel Booking):

 • หลักฐานยืนยันจากโรงแรมสำหรับการยื่นขอวีซ่าชนิด 96 ชั่วโมง เราสามารถช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับท่านได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลักฐานยืนยันการเดินทาง (Proof of Travel):

 • กรุณาแนบสำเนาวีซ่าที่ท่านได้รับจากการเดินทางภายใน 5 เดือนที่ผ่านมา หรือสำเนาวีซ่าที่ยังมีผลอยู่สำหรับประเทศดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพอาณาจักร ประเทศในกลุ่ม Schengen สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา

หมายเหตุ

 • สายการบินเอทิฮัด อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์


 • สายการบินเอทิฮัด ไม่รับอุปถัมภ์ให้กับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน


 • กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน ในกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

Transit Visa
 • วีซ่า 96 ชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหยุดพักท่องเที่ยวระยะสั้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หยุดพักเพื่อธุรกิจ และผู้โดยสารที่ต้องหยุดพักที่สนามบินอาบูดาบีอย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้


 • สายการบินฯเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์วีซ่าชนิดนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องมีหลักฐานยืนยันการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางสุดท้าย สำหรับผู้โดยสารผ่านเครื่อง (Transit Passenger) หรือผู้โดยสารที่ถือใบอนุญาตพิเศษอื่นๆ จะต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้โดยสารสัญชาติดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ยื่นขอ Transit Visa ได้แก่ สาธารณรัฐโซมาเลีย สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐอิรัก ปาเลสไตน์ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐเยเมน


 • Transit Visa สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านทางสนามบินอาบูดาบีสามารถจัดหาให้ได้โดยสายการบินเอทิฮัด โดยต้องมีเอกสารยืนยันที่พักแนบเป็นหลักฐานด้วย วีซ่ามีอายุ 14 วันหลังจากวันที่ออกวีซ่า วีซ่าใช้ได้สำหรับ 96 ชั่วโมงนับจากวันถัดมาจากวันที่เดินทางถึง วีซ่าขยายอายุไม่ได้ และใช้เดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียวเท่านั้น

Service Visa

Mandatory Requirements:

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport Copies):

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีและสถานที่เกิด วันที่ออกและวันหมดอายุหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำเนาหลักฐานการเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด (confirmed Etihad Airways PNR)

หนังสือรับรองจากนายจ้า (Letter from the Employer):

 • หนังสือรับรองจากนายจ้างระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน และอายุการทำงาน

หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Letter):

 • หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของท่าน และความสามารถในการเดินทางเมื่ออยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำเนาบัตรเครดิต (Credit Card Copy):

 • Please attach photocopy of the major reputed credit card confirming the Credit Card number and the Expiry date.

รูปถ่าย (Passport Size Photograph):

 • รูปถ่ายสีขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป พื้นหลังในรูปถ่ายของท่านต้องเป็นพื้นสีอ่อนหรือสีขาวเท่านั้น หากท่านส่งใบสมัครโดยไปรษณีย์ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านหลังรูปถ่าย

หลักฐานของผู้เดินทางร่วม (Dependants of the Application):

 • ผู้เดินทางร่วมหมายถึงคู่สมรส เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อ-แม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี เอกสารรับรองความสัมพันธ์ต้องแนบกับการยื่นขอวีซ่าของผู้เดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee):

การชำระค่าธรรมเนียม (Bank Advice):

ชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช๊ค กรณีโอนเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินระบุหมายเลขหนังสือเดินทางในการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าด้วย กรุณาแยกการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละหนังสือเดินทาง
ชื่อบัญชี: บริษัท ทีที เอวิเอชั่น
จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สยามสแควร์
เลขที่บัญชี: 152-3-11692-7
ประเภท: กระแสรายวัน

หลักฐานที่พักขณะเดินทาง (Hotel Booking):

 • หลักฐานยืนยันจากโรงแรมสำหรับการยื่นขอวีซ่าชนิด 96 ชั่วโมง เราสามารถช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับท่านได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลักฐานยืนยันการเดินทาง (Proof of Travel):

 • กรุณาแนบสำเนาวีซ่าที่ท่านได้รับจากการเดินทางภายใน 5 เดือนที่ผ่านมา หรือสำเนาวีซ่าที่ยังมีผลอยู่สำหรับประเทศดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพอาณาจักร ประเทศในกลุ่ม Schengen สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา

หมายเหตุ

 • สายการบินเอทิฮัด อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์


 • สายการบินเอทิฮัด ไม่รับอุปถัมภ์ให้กับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน


 • กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน ในกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

Service Visa
 • วีซ่าสำหรับบุคคลและญาติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผู้จัดการบริษัท (Company Manager’s Representatives) ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) ผู้ตรวจสอบบัญชี (Account Auditors) ผู้แทนของบริษัท (Delegations from Companies or Establishments) ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ปรึกษาที่ได้รับการร้องขอจากบริษัทที่ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้ดำเนินกิจกรรมโดยเร่งด่วน


 • ระยะเวลาของวีซ่า: ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ออกวีซ่า


 • ระยะเวลาของการอยู่พำนักในประเทศ: 14 วันนับจากวันที่เข้าสู่ประเทศ ไม่รวมวันที่เดินทางถึงและวันที่เดินทางออก วีซ่าไม่สามารถยื่นต่ออายุได้ (Non-renewable)


 • สายการบินเอทิฮัด ในฐานะผู้อุปถัมภ์ต้องทราบข้อมูลวันที่เดินทางกลับ/ข้อมูลเที่ยวบิน และสำเนาหนังสือเดินทางสองหน้าแรกของผู้เดินทาง โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

Long Term Visit Visa

Mandatory Requirements:

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport Copies):

 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลชื่อ-นามสกุล สัญชาติ วันเดือนปีและสถานที่เกิด วันที่ออกและวันหมดอายุหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำเนาหลักฐานการเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด (confirmed Etihad Airways PNR)

หนังสือรับรองจากนายจ้า (Letter from the Employer):

 • หนังสือรับรองจากนายจ้างระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน และอายุการทำงาน

หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Letter):

 • หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินของท่าน และความสามารถในการเดินทางเมื่ออยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำเนาบัตรเครดิต (Credit Card Copy):

 • Please attach photocopy of the major reputed credit card confirming the Credit Card number and the Expiry date.

รูปถ่าย (Passport Size Photograph):

 • รูปถ่ายสีขนาดทำหนังสือเดินทาง 1 รูป พื้นหลังในรูปถ่ายของท่านต้องเป็นพื้นสีอ่อนหรือสีขาวเท่านั้น หากท่านส่งใบสมัครโดยไปรษณีย์ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางของท่านหลังรูปถ่าย

หลักฐานของผู้เดินทางร่วม (Dependants of the Application):

 • ผู้เดินทางร่วมหมายถึงคู่สมรส เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี พ่อ-แม่ที่อายุมากกว่า 60 ปี เอกสารรับรองความสัมพันธ์ต้องแนบกับการยื่นขอวีซ่าของผู้เดินทาง

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee):

การชำระค่าธรรมเนียม (Bank Advice):

ชำระด้วยเงินสด หรือแคชเชียร์เช๊ค กรณีโอนเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้ โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินระบุหมายเลขหนังสือเดินทางในการยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าด้วย กรุณาแยกการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละหนังสือเดินทาง
ชื่อบัญชี: บริษัท ทีที เอวิเอชั่น
จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: สยามสแควร์
เลขที่บัญชี: 152-3-11692-7
ประเภท: กระแสรายวัน

หลักฐานที่พักขณะเดินทาง (Hotel Booking):

 • หลักฐานยืนยันจากโรงแรมสำหรับการยื่นขอวีซ่าชนิด 96 ชั่วโมง เราสามารถช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับท่านได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

หลักฐานยืนยันการเดินทาง (Proof of Travel):

 • กรุณาแนบสำเนาวีซ่าที่ท่านได้รับจากการเดินทางภายใน 5 เดือนที่ผ่านมา หรือสำเนาวีซ่าที่ยังมีผลอยู่สำหรับประเทศดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพอาณาจักร ประเทศในกลุ่ม Schengen สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย และแคนาดา

หมายเหตุ

 • สายการบินเอทิฮัด อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์


 • สายการบินเอทิฮัด ไม่รับอุปถัมภ์ให้กับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน


 • กรมตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาการยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองและนักเรียน ในกรณีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้น

Long Term Visit Visa
 • วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากเกินกว่า 14 วันในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แก่การเดินทางเพื่อพบปะครอบครัวและเพื่อธุรกิจระยะยาว ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแนบหลักฐานผู้อุปถัมภ์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือบริษัท หรือโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


 • ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใน 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกวีซ่าชนิดนี้


 • ระยะเวลาของวีซ่า: 60 วันนับจากวันที่ออกวีซ่า


 • ระยะเวลาของการอยู่พำนักในประเทศ: 90 วันนับจากวันที่เข้าสู่ประเทศ วีซ่าไม่สามารถยื่นต่ออายุได้ (Non-renewable)


 • ผู้ร้องขอวีซ่าต้องแนบเอกสารวันเดินทางเข้าถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และข้อมูลการเดินทางมาถึง พร้อมรูปถ่ายขนาดเท่าในหนังสือเดินทาง ซึ่งหนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

เอกสารที่ต้องการจากผู้ให้การพำนัก

 • จดหมายเชิญจากผู้ให้การพำนัก (Invitation Letter) พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าของผู้ให้การพำนัก (Valid Residence Visa) ผู้ถือวีซ่าชนิด Long Term Visit Visa ต้องเข้าหรือออกจากประเทศผ่านทางเมืองอาบูดาบีเท่านั้น