UAE Visa Application Centre

Thailand

คำถาม


1. วีซ่า 14 วันคืออะไร?

วีซ่าชนิดนี้มีอายุ 14 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศ โดยไม่นับรวมวันที่เดินทางมาถึงและวันที่เดินทางออก ไม่สามารถต่ออายุวีซ่าชนิดนี้ได้ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม

2. ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร ในการยื่นขอวีซ่าชนิด 14 วัน?

กระบวนการโดยปกติใช้เวลา 5 วันทำการ

3. E-Visa คืออะไร?

วีซ่ามีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ออกวีซ่า และสามารถใช้พำนักในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ 59 วันหลังจากวันที่เดินทางถึง

4. ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไร ในการยื่นขอ E-Visa?

กระบวนการโดยปกติใช้เวลา 7 วันทำการ

5. ใครสามารถใช้บริการนี้ได้บ้าง?

ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย หรือชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนักในประเทศไทย และต้องเดินทางด้วยสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น

6. ใครคือผู้อุปถัมภ์วีซ่า?

สายการบินเอทิฮัดเป็นผู้อุปถัมภ์วีซ่า ดังนั้นศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ได้แก่ ถูกปฏิเสธให้ขึ้นเครื่อง ถูกเชิญให้ลงจากเครื่อง การยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้าหรือเหตุใดก็ตามที่นอกเหนือจากการควบคุมของศูนย์ฯ สายการบินเอทิฮัดและศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เยาว์/ทารก เท่ากันกับผู้ใหญ่หรือไม่?

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเท่ากันทั้งหมด

8. ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าหรือออกจากสนามบินใดก็ได้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใช่หรือไม่?

ผู้โดยสารจะต้องเดินทางเข้าหรือออกจากสนามบินเมืองอาบูดาบีเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นๆของประเทศได้