UAE Visa Application Centre

Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว


สำหรับเว็บไซต์นี้ ต่อไปนี้เป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล และการปฏิบัติ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และมิได้มีความเกี่ยวพันใดใดกับสายการบิน เอทิฮัด (หรือ) ทีที เซอร์วิส ข้อมูลนี้มิได้ให้การชี้นำและยับยั้งในการตัดสินใจใดๆของท่าน.

สายการบิน เอทิฮัด (หรือ) ทีที เซอร์วิส ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนเนื้อหาและความแม่นยำถูกต้องข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซด์นี้.

ในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซด์แห่งนี้ คุณยอมรับในข้อตกลงว่าทาง สายการบิน เอทิฮัด จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากข้อผิดพลาดของการรับทราบข้อมูลดังกล่าว หรือความเสียหายที่ตามมาจากตัวเว็บไซด์ ตลอดจนลิ้งค์ข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวเนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์นี้.

รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการทำละเมิด
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทุกท่าน เรามีโปรแกรมซอฟแวร์เพื่อทำการตรวจสอบการลักลอบเข้าถึงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิชอบ อันทำให้เกิดความเสียหายขึ้น หากผู้ใดทำการดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม รัฐบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการทำละเมิด ฉบับ ปีพุทธศักราช 2529 และบรรพที่ 18 ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตราที่ 1001 และ 1030.

เข้าสู่เว็บไซด์ภายนอก
การเข้าสุ่เว็บไซด์ภายนอกของเรา หรือการใช้บริษัทหรือชื่อบริษัทร่วมในเว็บไซด์นี้ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ไม่มีการรับรองอย่างถูกต้อง โดยสายการบิน เอทิฮัด (หรือ) ทีที เซอร์วิส ในเว็บไซด์,สินค้า หรือบริการ.