UAE Visa Application Centre

Thailand

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า


ประเภทของวีซ่า อายุการใช้งาน ระยะเวลา จำนวนของรายการ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยว 60 วัน 30 วัน รายการเดียว  96 ดอลล่าร์สหรัฐ
วีซ่าแบบผ่านแดน 14 วัน 4 วัน รายการเดียว  58 ดอลล่าร์สหรัฐ
วีซ่าประเภทติดต่อธุรกิจ 14 วัน 14 วัน รายการเดียว  96 ดอลล่าร์สหรัฐ
วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนระยะยาว 60 วัน 90 วัน รายการเดียว  355 ดอลล่าร์สหรัฐ
รายการท่องเที่ยววีซ่าหลาย 60 วัน 30 วัน
(เริ่มตั้งแต่วันรายการแรก)
หลายรายการ (ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เข้า)  178 ดอลล่าร์สหรัฐ
เข้าเยี่ยมชมในระยะยาววีซ่าหลาย 60 วัน 90 วัน (นับจากวันเริ่มต้นรายการแรก) หลายรายการ (ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันแรกที่เข้า)  586 ดอลล่าร์สหรัฐ

หมายเหตุ: :

* อายุการใช้งาน : รวมวันที่ออกให้.

* ระยะเวลา : รวมวันที่เดินทางเข้า และเดินทางออก.

* ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า : ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในสกุลเงินยูเอสดอลล่าร์.

* วีซ่าไม่สามารถต่ออายุได้.

* ค่าใช้จ่ายต่อการยกเลิกวีซ่า 41 $.

*ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจ่ายครั้งเดียวไม่สามารถคืนเงินภายใต้สถานการณ์ใด.

*เวลาวีซ่าการประมวลผลโปรแกรม 03-05 วัน UAE ทำงาน (ยกเว้นวันศุกร์เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) .

* เฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า.